Регистър на агломерациите

Към основното съдържание
Към главното меню
 
Регистър на агломерациите
по Закона за защита от шума в околната среда

Летища в агломерацията:

АгломерацияСофия
Местоположението на летищетоСофия, Враждебна
Име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикацияЛетище София / Sofia Airport ICAO код – LBSF, IATA код – SOF
Местоположението на летището спрямо населеното мястоЛетище София се намира на източния край на гр. София на по-малко от 10км от центъра на града. Териториално е разположен в североизточния край на район Слатина - Софийска област (СО), на север и североизток граничи с район Кремиковци - СО, а на югоизток и юг граничи с район Искър - СО. В близост до западната граница са застроени кв. "Христо Ботев" и кв. "Васил Левски". Близо до източната граница са разположени кв. "Враждебна" и кв. "Нова махала" и земеделски земи. През територията на Летище София, в източния му край, протича р. Искър.
Обща площ, кв.км5.915
Брой на пистите1
Дължина на пистите (метри)3600
Широчина на пистите (метри)45
Тип на настилкатаПолимерно-модифициран асфалт
Описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацанеВъведени са процедури за намаляване на шума, съгласно AIP (Публикувана аеронавигационна информация на летище София), както следва: І. Общи положения: 1. За намаляване на самолетния шум над населения район на град София са предвидени посочените по-долу процедури. 2. Командирът на ВС може да се отклони от тези процедури само в интерес на безопасността на полета или при указания на ръководителя на полети. ІІ. Отлитане 1. Използването на процедурата за намаляване на шума при отлитане 1 (NADP1), както е посочено е документ 8168 том 1 на ICAO, е препоръчително за всички турбореактивни ВС, излитащи от летище София. Ако поради оперативни причини не е възможно съответствие с препоръчителната процедура, може да се използва процедура NADP 2. 2. Излитане от позиция от RWY 27 не се разрешава между 21, 00 – 04, 00 (20, 00 – 03, 00) ч. ІІІ. Долитане 1. Подход с непрекъснато снижение (CDA) е препоръчителна техника за експлоатация на ВС, при което долитащото ВС снижава от оптимална позиция с минимална тяга и избягва хоризонтален полет до степента разрешена от безопасната експлоатация на ВС и в съответствие с публикуванит процедури и инструкциите на ръководителя на полета . Целта на CDA е да подпомогне пилотите да оптимизират профилите на ВС, за да се намали въздействието на шума върху земята и където е възможно да се намали разходът на горио и емисиите в атмосферата. В зависимост от въздушната обстановка, ръководителят на полета ще използва векториране, допълнено с информация за оставащото радстояние (дистанция до кацане) за финален подход. 2. След получено разрешение за визуален подход пилотите следва да избягват прелитането над гъсто населените райони, доколкото това е възможно. 3. Между 21, 00 – 04, 00 (20 – 03, 00) ч. се препоръчва използването на режим „реверс“ на малък газ на двигателите след кацане, ако безопасността го позволява. За да се постигне възможно най-висок капацитет на писта за излитане и кацане (RWY), времето за заемането й следва да бъде намалено до минимум. ІV. Избор на използваема RWY 1. Терминът „използваема RWY“ се употребява за обозначаване на RWY, която в определен период от време се приема от органа за ОВД като най-подходяща за излитане и кацане. 2. По правило ВС изпълняват кацане и излитане срещу вятъра, освен ако не е за предпочитане друго направление, поради съображения за безопасност, конфигурацията на RWY метеорологични условия, налични процедури за подход по прибори или въздушната обстановка. При избор на използваема RWY освен скоростта и посоката на приземния вятър, София КУЛА отчита и други уместни фактори като летищния кръг на полетите и наличните средства за подход и кацане. 3. Изискванията за намаляване на шума не са определящи при избор на използваема RWY от София КУЛА при следните обстоятелства: а. Състоянието на повърхността на RWY затруднява нейното използване(например поради наличие на сняг, киша, лед, вода, кал, гума, масло и други субстанции) ; б. При видимост по-малка от 2500 м. в. При кацане, когато таванът на облачността е по-нисък от 150 м. (500 ft)] г. Когато в докладван или прогнозиран срез на вятъра или когато се очакват гръмотевични бури, които да повлияят на подхода или отлитането; д. Когато пилотите докладват за прекомерен вятър във височина, водещ до минаване на втори кръг или прекратяване на подхода; е. Когато страничната компонента на вятъра, включително поривите превишава 15 кг. (7 м/сек.) или гръбната съставна на вятъра, включително поривите превишава 5 кг. (2 м/ сек.); ж. Когато спирачния ефект е по-нисък от добър. з. Когато не работи инструменталната система за кацане (ILS) или системата за визуална индикация на глисадата (за операции във VMC). І. При усложнена въздушна обстановка V. Предпочитана RWY за намаляване на шума 1. Предпочитана RWY за намаляване на шума при излитане е RWY 09; 2. Предпочитана RWY за намаляване на шума при кацане е RWY 27; 3. Публикуваните стандартни процедури за излитане и долитане, в подраздел LBSF AD 2 на сборник АІР на Република България, избягват населените места, доколкото това е възможно и се считат за минимално шумни маршрути; 4. Отклонения от избраната използваема RWY поради по-къси маршрути за рулиране, долитане или подход не са разрешени; 5. В периода между 21, 00 – 04, 00 (20, 00 – 03, 00) ч. се забранява провеждането на: а. Тестови полети и полети за техническо обслужване; б. Тренировъчни полети на ВС с минимално излетно тегло над 2000 кг. в. Тренировъчни полети на ВС с максимално излетно тегло 2000 кг. и по-малко на RWY 09. 6. В периода между 09, 00 – 12, 00 (08, 00 – 11, 00) ч. не се разрешава провеждането на тренировъчни полети CTR ТМА на летище София. 7. В периода между 21, 00 – 04, 00 (20, 00 – 03, 00) ч. не се разрешава провеждането на тренировъчни полети на ВС с максимално излетно тегло 2000 кг. и по-малко на RWY 27. 8. Планирането и изпълнението на тренировъчни полети в СТR на летище София се разрешава само след предварителна координация със София КУЛА (тел. +35929374290). Координацията следва да бъде извършена не по-късно от 1 час и не по-рано от 3 часа преди полета. 9. Забранява се планирането на редовни полети от и до летище София между 21, 00 – 04, 00 (20, 00 – 03, 00) ч. VІ. Изключения. 1. Изключения от посочените по-горе процедури се допускат в следните случаи: а. Полети на държавни ВС; б. Полети за търсене и спасяване; в. Полети за санитарни задачи; г. Полети за специални операции по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 923/ 2012; д. Полети в извънредни или аварийни ситуации; е. Принудителни кацания и кацания на самолети, използващи летището като резервно; ж. Полети за проверка на наземни аеронавигационни средства и съоръжения, и полетни процедури. VІІ.Ограничения при работа на двигатели. 1. Наземните излитания на двигателите на режими по-високи от „малък газ“, се извършва на определените за целта стоянка за наземни изпитания на двигатели; 2. Наземните излитания на двигателите на режими до „малък газ“, или други запуски, свързани с техническото обслужване на ВС, се извършват само на места, определени от летищния оператор; 3. Забраняват се наземните изпитания на двигатели в периода 21, 00 – 04, 00 (21, 00 – 03, 00) ч.
Брой излитания и кацания за една календарна година61371
Година2019


Други справки:
Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)